Algemene voorwaarden | De Leidse Salon

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Leidse Salon

 

 1. Begripsomschrijving
  In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:
  ‘Algemene Voorwaarden’, de Algemene Voorwaarden Ticketverkoop van Leidse Salon;
  ‘Evenement’, de publieke of besloten gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling van artistieke aard wordt opgevoerd, waaronder doch niet beperkt tot een musical-, theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert of een show;
  ‘Leidse Salon’, de vestiging van Stichting Orgelpark aan de Hooglandse Kerkgracht 17 in Leiden;
  ‘Locatie’, de plaats waar het evenement gehouden wordt;
  ‘Organisator’, de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het evenement;
  ‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen Leidse Salon en de klant tot koop en aflevering van tickets;
  ‘Ticket’, het toegangsbewijs tot een evenement;

 

 1. Toepasselijkheid
  2.1.Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Leidse Salon zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Via de webshops van Leidse Salon aangeschafte tickets worden hierna genoemd “Tickets”.
  2.2.Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de organisator. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de organisator zijn op aanvraag bij de organisator verkrijgbaar.
  2.3.Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.
  2.4.Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  2.5.Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Leidse Salon worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Leidse Salon ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
  2.6.Alle aanbiedingen van Leidse Salon en haar partners zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
  2.7.Partners van Leidse Salon kunnen optreden als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de koper en de Evenementhouder. Deze partners zijn geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van (een) Ticket(s). De Overeenkomst komt tot stand nadat de klant via Leidse Salon of haar partners een of meerdere Tickets heeft gekocht.
  2.8.Leidse Salon is gerechtigd de door afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Tickets niet worden toegezonden.
  2.9.Leidse Salon is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Leidse Salon de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Leidse Salon dit schriftelijk (per email) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

 1. Prijzen/aanbiedingen
  3.1.Alle aanbiedingen van Leidse Salon zijn vrijblijvend en Leidse Salon behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  3.2.Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW.
  3.3.Leidse Salon kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
  3.4.Leidse Salon houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Tickets te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft Leidse Salon, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde Tickets tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat afnemer een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.
  3.5.Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings- of bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Leidse Salon niet aansprakelijk.
  3.6.Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Leidse Salon gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.
  3.7.Het storneren van een door Leidse Salon afgeschreven bedrag ontslaat afnemer niet van zijn betalings- en afnameverplichting.
  3.8.Indien Leidse Salon (buiten-)gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van het door afnemer verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van afnemer, met een minimum van vijfentwintig (25) euro.

 

 1. Gebruik van Leidse Salon Tickets
  4.1.Door Leidse Salon verkochte Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.
  4.2.Tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Afnemer draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en afnemer maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.
  4.3.Afnemers van Tickets dienen deze, ook na het betreden van het Evenement op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van het Evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.
  4.4.Tickets mogen niet doorverkocht worden tenzij de algemene voorwaarden van de organisator van het Evenement dit toestaan. Als dit is toegestaan dient Leidse Salon bij doorverkoop onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden van de persoonlijke gegevens van de nieuwe eigenaar van het betreffende toegangsbewijs.
  4.5.Het is verboden om Tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van de organisator van het Evenement of de beurs en van Leidse Salon.
 2. Annulering en teruggave
  5.1.Een organisator heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal Leidse Salon trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal Leidse Salon haar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
  5.2.Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. Leidse Salon is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.
  5.3.Leidse Salon is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de Entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator dan wel de houder van de Locatie. Indien en voor zover Organisator besluit tot restitutie van Entreegelden en Organisator Leidse Salon daarvoor inschakelt, zal restitutie van Entreegelden die aantoonbaar aan Leidse Salon zijn voldaan kunnen plaatsvinden via Leidse Salon.
  5.4.Leidse Salon zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke Cliënt heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door Leidse Salon verleende diensten, zoals reserveringskosten. Leidse Salon aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

 

 1. Betalingen
  Leidse Salon accepteert iDEAL, Creditcard en SEPA incasso betalingen. Deze laatste is alleen beschikbaar voor de inning van de kosten van een lidmaatschap. Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is.

 

 1. Levering
  7.1.Direct na ontvangst van de bestelling wordt een bevestiging per e-mail verstuurd. Deze bevestiging dient als Ticket. Afnemer dient deze bevestiging zelf uit te printen en mee te nemen naar het Evenement, of bij het Evenement op een informatiedrager zoals telefoon of tablet te tonen.
  7.2.De door Leidse Salon opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  Het eigendom van geleverde tickets gaat pas over indien u al hetgeen u, op grond van enige overeenkomst, aan Leidse Salon verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de tickets gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

 1. Reclames en aansprakelijkheid
  9.1.U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de tickets aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Leidse Salon daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
  9.2.Indien is aangetoond dat de tickets niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Leidse Salon de keuze de desbetreffende tickets tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe tickets dan wel het betaalde bedrag daarvan te restitueren.
  9.3.Leidse Salon kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

 

 1. Elektronische communicatie en bewijs
  10.1.Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Leidse Salon (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Leidse Salon niet aansprakelijk.
  10.2.De administratie van Leidse Salon geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 

 1. Overmacht
  11.1.Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Leidse Salon in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Leidse Salon gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  11.2.Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Leidse Salon kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 1. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid
  12.1.De koper van een door Leidse Salon geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
  12.2.Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper van een door Leidse Salon geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Leidse Salon niet aansprakelijk zijn.
  12.3.De koper van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Leidse Salon zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.
  12.4.Koper van een door Leidse Salon geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Leidse Salon rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

 

 1. Diversen
  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Leidse Salon in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Leidse Salon vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

Gegevens Leidse Salon 
Naam : Leidse Salon (handelsnaam Stichting Orgelpark)
Vestigingsadres : Hooglandse Kerkgracht 17 a

Postcode & plaats : 2312 HS Leiden
KvK: 28099490
E-mail: info@leidsesalon.nl

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info